can-2-4-6-chung-cu-219-trung-kinh

căn 2,4,6 chung cư 219 trung kính