can-giua-him-lam-new-star

mặt bằng lô giữa Him Lam New Star Thượng Thanh