Phân Biệt Phí Bảo Trì Và Phí Quản Lý Chung Cư

Hiện nay mua nhà chung cư đang trở thành xu hướng ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh. Có khá nhiều người hiện nay vẫn quan niệm phí bảo trì và phí quản lý là một, các dịch vụ quản lý chung cư và vận hành chung cư đều được thực hiện bằng phí bảo trì chung cư. Điều đó là không chính xác, bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn phân biệt phí bảo trì và phí dịch vụ chung cư.

Phân Biệt Phí Bảo Trì Và Phí Quản Lý Chung Cư

I. Phí Bảo Trì

Phí Bảo trì là khoản tiền bằng 2% (hai phần trăm) Giá bán Căn hộ (chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng) mà Bên Mua có nghĩa vụ phải đóng góp để phục vụ cho công tác bảo trì phần diện tích chung theo quy định về quản lý và sử dụng nhà chung cư.

phí bảo trì chung cư

Thời hạn thanh toán Kinh phí bảo trì phần sơ hưu chung 2% (bằng 2% Giá bán Căn hộ chưa có thuế VAT): Bên Mua có trach nhiệm thanh toan cho Bên Ban trước thời hạn 05 (năm) ngày tính từ thời điểm hai bên tiến hành ký Biên bản bàn giao Căn hộ. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thu kinh phí của Bên Mua, Bên Bán có trách nhiệm gửi vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm mơ tại ngân hàng thương mại đang hoạt động tại Việt Nam để quản ly kinh phí này và thông bao cho cơ quan quản lý nhà ơ cấp tỉnh nơi có nhà chung cư biết.

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày Ban quản trị Nhà chung cư được thành lập, Bên Bán có trách nhiệm bàn giao khoản Phí bảo trì phần sơ hưu chung trong nhà chung cư cho Ban quản trị để thực hiện quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp Các Bên có thỏa thuận thống nhất để chủ đầu tư tạm quản lý khoản phí này).

Trong trường hợp phát sinh các sửa chưa hoặc thay thế lớn đối với Tòa nhà mà chi phí vượt quá Phí bảo trì thì Bên Mua cùng với các Chủ sơ hưu khac cùng đóng góp chi phí tương ứng với Diện tích sử dụng riêng để thực hiện các hoạt động sửa chưa, thay thế lớn trong Tòa nhà.

Khoản phí này chỉ được sử dụng cho nhưng chi phí bảo trì định kỳ, sửa chưa đột xuất, lắp đặt hay xây dựng lại Khu vực chung, nhưng sẽ không được sử dụng để quản lý và vận hành Khu vực chung hay bất cứ mục đích nào khác.

II. Phí Quản Lý và Vận Hành Chung Cư

“Phí quản lý vận hành” có nghĩa là cac khoản chi phí hàng tháng mà Bên mua phải thanh toán cho Doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư đối với Dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư như được quy định tại Hợp đồng này và Nội quy Khu Căn hộ hoặc trong các thỏa thuận giư Bên bán và Bên mua;

phí dịch vụ quản lý chung cư

Phí Quản lý và Vận hành bao gồm nhưng chi phí sau:

 • Quản lý và vận hành bất động sản, thiết bị, tài sản và nhưng cơ sơ hạ tầng chung khác;
 • Thanh toan lương, chi phí hành chính và dịch vụ quản lý;
 • Dịch vụ an ninh;
 • Thu rác;
 • Tiêu diệt côn trùng gây hại;
 • Bảo hiểm;
 • Duy trì cảnh quan và trông nom nhà.
 • Phí Quản lý và Vận hành có thể được điều chỉnh theo chỉ số lạm phat hàng năm và do Ban Quản
  trị quyết định.
TẢI BÁO GIÁ VÀ TÀI LIỆU DỰ ÁN

Báo Giá Và Chính Sách Bán Hàng Dự Án
  X